NorthSouth

SZKOŁA PŁYWANIA

 

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA NORTHSOUTH


  1. Organizatorem zajęć jest Szkoła Pływania NorthSouth.
  2. Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub
      prawnych opiekunów na uczęszczanie dziecka na naukę pływania,
      oraz deklaracja, że dziecko uczestniczące w zajęciach jest zdrowe
      i nie posiada żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.
  3. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po opłaceniu kursu.
  4. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
  5. Wpłatę za zajęcia należy uiścić jednorazowo w biurze Szkoły lub przelewem
      bankowym.
  6. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu pieniądzy.
  7. Odrabianie zaległych zajęć z poprzedniego semestru jest możliwe po
      opłaceniu bieżącego semestru.
  8. Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się,
      oraz przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni.
  9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przybycia na nie 10 minut przed ich
      rozpoczęciem.
10. Wchodzenie do wody podczas nieobecności instruktora lub bez jego zgody
      jest zabronione.
11. Przed wejściem do wody, uczestnicy zobowiązani są do skorzystania
       z natrysków.
12. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego,
      czepka, klapek oraz ręcznika.
13. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do
      wypełniania poleceń instruktora.
14. Rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą przebywać na basenie i w szatniach
      w czasie prowadzenia zajęć. W wyjątkowych przypadkach (gdy dziecko
      boi się wody), rodzic może uczestniczyć w pierwszych zajęciach na basenie.
15. Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
16. W przypadku nie zastosowania się do postanowień regulaminu organizator
      może odmówić przyjęcia uczestników na zajęcia, a w przypadku rażącego
      naruszenia zasad bezpieczeństwa usunąć uczestnika z zajęć.
17. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających nie będą
      wpuszczane na zajęcia.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

 

Instruktorzy

Zajęcia

Terminy

Regulaminy

Cennik

Zapisy

 

WARTO PRZECZYTAĆ: